Tuesday, January 12, 2010

KOI KIYAD JADI PUROK - Dundan mbit so bok Syun Nyamba Nang.


KOI KIYAD JADI PUROK

AGI ni anu Piranuk nyasa dingan-i re-i nga di nubuh ka rawut. Ayuh bagan so purug masam dang; ka Dia ayuh nyikun na di ribo ratai arud. Jadi kan ngara nug pang rawut, ayuh nai bari-i adi re-i yun nyirumun nubuh.
Anu jawa ngara mupok nubuh; jadi anu karum ngara nai iken-i. Anu jawa dinge ngara di matak nubuh. Kan bara re matak ngara bisiken di dingan-i asi asi adi re da nguan daing. Jadi ngara tijuan Payu bada nguan daing anu. Darum-i jaga, manug ni Biradir. So jo ayuh minyu, nang-i, "Ham! Aku-ti an man sarai, sarai panggang, sarai gagok." Jadi kan Payu dingah Biradir sakanu, ayuh rasu mirupat bikaduh bu, ka nganu guh Biradir ngamas man daing-i. Kan anu karum, bara ngara adi nubuh mari dinge taban iken-i; pak kan-i nug bari ngara tuas di Payu amai ayuh da Biradir kubo man daing; rasu ngara mien Jarak da jaga-i. Pak Jarak taru guh, nga dang dang adi bukun ni mating guh adi tungang rawan Biradir, amai akar-i mating.
Sikasun-i ngara da Piranuk jaga. Jadi darum Piranuk jaga daing anu, manug Biradir, nang-i, " Ham! Aku-ti an man sarai, sarai pang- gang, sarai gagok." Kan Piranuk dingah Biradir sakanu, ayuh rasu ngundur adup-i ka darum tarun; pak darum-i ngundur adup-i ka unak uwi nyikait punok-i. Kan ayuh kinyam unak nyikait adup-i, ka-i rasu mit uwi anu nai burad di darum tarun. Kan burad-i muh kamas dog nai, ayuh rasu tudu Biradir di bari daing-i buang-i pakai burad anu, na di kaja, na di tangan-i. Jadi Biradir kiris Piranuk pakai burad-i, rasu-i siken, nang-i, "Adoh! Ani anu adi pakai-mu na di tangan kaja-mu ? " Nam Piranuk, "Ati inu adi da aku bake mirupat. Ngapui, kambui kuu an bake mirupat mun aku, kuu bisa pakai burad ati na di kaja tangan-mu; amai purung adi mati jamu taun duh tungang re bikaduh bait mirupat kambui duh biyun aran. Kambui kuu an suba pakai burad ati, duhnyah adup-mu na: duh shiun duh aku na di kuu, amai aku muh biasa kasuk yun sitadu daya adi an pakai." Nam Biradir, "Kambui sakanu, kana kuu kasuk burad anu na di kaja tangan-ku; amai raru susah aku kinyam adup-ku bas mati radus, ka duh tungang bikaduh bait mirupat." Rasu Piranuk nang, "Guring garang yun 'ku nakit nadar dawu-i diu so kasuk di kuu. Nganu guh Biradir guring, ka Piranuk rasu nai ni sitakir kayuh mun pasak adi re-i nga masak burad anu di ganan Biradir. Jadi muko nai pat pasak-i, ayuh nuku tangan Biradir rasu kasuk burad-i. Kan Biradir naman yun Piranuk masak tangan-i, ayuh nang, "Duhnyah naman: mandam diu, pak sanang sundis." Jadi kan so pat burad anu muh dog na di tangan kaja Biradir, Piranuk mit karis-i re-i nga tabuk Biradir. Jadi buang-i ngasa karis-i, ayuh nang, "Diki aku kana tabuk, -- di turang tigang-i puan kah di atin-i? " Kan Biradir dingah sakanu ayuh sien; rasu Piranuk siu ayuh, tabuk di tutuk atin-i. Ka nganu guh Biradir rasu kabus.
Jadi kan Biradir muh kabus, Piranuk rasu natad. Ko munu ayuh nai radai da bas yun-i bata dagin Biradir nga-i gati daing adi man-i. Kan muh singumi anu, bara dingan Piranuk adi nubuh mari. ka kan ayuh kiris radai-i babu duh dog mindah mun adi di jam dingan-i jaga, so purug ngara nganju Piranuk nang pandai, nang pagan rawan Biradir.
Anu jawa dinge ngara bisatur adup-i re mari, ka ngara bikutung meh sigara iken nga daing-i adi agi, samun daing Biradir anu. Jadi di darum ngara re bikutung, Payu nang, "Kechi tuboh. kechi duman: sit purung, sit utung." Kan Piranuk dingah Payu sakanu, ayuh muh naman atin-i dieh, ka-i siroh akar nga-i re rawan dingan-i. Jadi kan ngara muko bikutung, ngara misun buat-i ka darum arud, ka so purug-i guh murut arud. Jadi di darum ngara bikayuh di atang rawut, di ngarum anu Piranuk kibuk pakat ratai da ranggang isa Dia, adi dog sukan di ribo ratai arud tejah, bisa mikitak, nai karab karub-i nug ka arud ngara bigugoh. Rasu bara ngara di arud muh bipito, ka ngara siken di Piranuk, nang-i, "Ani da arud-ta masam ati, Piranuk; amai kuu guru di ubak arud?" Nam Piranuk, "Aku pikir ati tatu girumbang arud pinganyu nga-i tawa arud-ta. Kiang kambui kana di ashung-ngan, ata masin masin buan adup-ta biranang adu; amai te rabis susah kambui ata muh sandat da pinganyu." Kan bara dingah Piranuk sakanu, so purug ngara buan adup-i di piin, bu biranang ka tingge so purug buat-i di arud. Jadi kan Kiyad sitabung, rasu Piranuk bitan koi-i, ka koi Kiyad patud yun Piranuk bidawed dieh. (Ngapui anu inu sabab koi Kiyad muh purok nug anu ati. Dawu-i muh amu guh, mun tung Ayung.)
Jadi kan ngara muh abo bu tagan arud, Piranuk pakat ratal arud yun Dia bisa ruah guru. Kan Dia muh guru, ngara duwuh kutung so purug daing adi tagan dingan-i bu; ka masin masin ngara duwuh mari ka ramin adup-i.

No comments:

Post a Comment